Maak in 10 minuten jouw Opschorten loon of waarschuwing stopzetten loon

Dit document kost € 19 of 9 credits.
Bespaar met een abonnement.

Brief opschorten/stopzetten loon

Wanneer je werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, heeft hij recht op doorbetaling van loon. De werknemer heeft, zolang hij arbeidsongeschikt blijft, twee jaar lang recht op (minimaal) 70% van zijn loon. Verder geldt dat de werknemer het eerste jaar dat hij ziek is recht heeft op ten minste het wettelijke minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden (hier later meer over) kan je als werkgever het doorbetalen van loon tijdens ziekte opschorten of stopzetten. Wanneer je werknemer zijn ziekte bijvoorbeeld opzettelijk veroorzaakt, wil je zijn loon natuurlijk niet doorbetalen. Met een brief opschorten/stopzetten loon waarschuw je je werknemer en laat je hem schriftelijk weten waarom en wanneer zijn loon zal worden opgeschort of stopgezet.  

Heb ik een brief opschorten/stopzetten loon nodig? 

Als je het loon van je zieke werknemer wil opschorten of stopzetten, heb je deze brief nodig. Het is immers wettelijk verplicht om je werknemer te informeren over het opschorten of stopzetten van zijn loon. 

Wat regel je met een brief opschorten/stopzetten loon?

In de brief opschorten/stopzetten loon van MijnZaak staat onder andere:
  • de datum waarop de werknemer arbeidsongeschikt raakte;
  • de reden voor het opschorten/stopzetten van loon;
  • dat het loon wordt opgeschort dan wel stopgezet; - eventueel een bepaalde datum waarmee je de werknemer de tijd geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; - per wanneer het loon wordt opgeschort of stopgezet.

Het belang van de juiste maatregel 

Wanneer je dit document met MijnZaak maakt stellen we je een aantal vragen over of bepaalde situaties van toepassing zijn in jouw specifieke geval. Op basis van jouw antwoorden bepalen wij of loonopschorting of loonstopzetting bij jou passend is.
We geven per situatie voorbeelden zodat je jouw situatie makkelijk met deze voorbeelden kunt vergelijken. Het is van belang dat je in jouw persoonlijke geval de juiste maatregel neemt. Wanneer je loon opschort terwijl je het beter had kunnen stopzetten (of andersom) kan je werknemer het recht op loon behouden, en moet je dat later alsnog betalen eventueel met een wettelijke verhoging, een soort boete. Twijfel je bij een van de vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan op werkdagen van 9:00 – 18:00 voor je klaar.  

Wat is het verschil tussen het opschorten en stopzetten van loon? 

Opschorten
Loonopschorting betekent dat je geen loon betaalt aan je werknemer, om hem te motiveren alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Opschorting wordt dus gebruikt als pressiemiddel. Zodra de werknemer zich weer aan zijn verplichtingen houdt, moet je met terugwerkende kracht zijn loon alsnog uitbetalen.

Stopzetten
Het stopzetten van loon is ingrijpender dan loonopschorting. Gedurende de periode van stopzetting, heeft de werknemer geen recht op loon. Ook als de stopzetting opgeheven wordt, kan de werknemer niet met terugwerkende kracht aanspraak maken op het loon dat hij is misgelopen. Dat geld ziet de werknemer dus nooit meer terug. Omdat dit verder gaat dan opschorten, gelden er strengere voorwaarden voor het stopzetten.     

Wanneer mag ik loon opschorten? 

Als je werknemer jou niet de mogelijkheid geeft om te controleren of hij werkelijk arbeidsongeschikt is, kan je als werkgever overgaan tot loonopschorting. Je bent wel verplicht om je werknemer hier zo snel mogelijk over te informeren middels een brief opschorten loon. Voorbeeld: Je werknemer meldt zich ziek maar weigert naar de bedrijfsarts te gaan. Omdat alleen een bedrijfsarts arbeidsongeschiktheid kan vaststellen, weet je als werkgever niet of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid. Je kan dus besluiten om het loon op te schorten. Als je werknemer eenmaal langs is geweest bij de bedrijfsarts en officieel is vastgesteld dat hij arbeidsongeschikt is, betaal je het loon met terugwerkende kracht uit.

Wanneer mag ik loon stopzetten? 

Het stopzetten van loon mag alleen als er sprake is van een van de volgende situaties, die ook in de wet genoemd zijn:
  • De ziekte is met opzet veroorzaakt door de werknemer zelf of de werknemer heeft in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie opgegeven. 
  • De werknemer belemmert of vertraagt de genezing door eigen toedoen. 
  • De werknemer weigert zonder goede reden om passende arbeid te verrichten. 
  • De werknemer weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen waardoor de werknemer passende arbeid kan verrichten.
  • De werknemer weigert zonder goede reden mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.
  • De werknemer dient te laat een WIA-aanvraag in.
  • De werknemer dient geen WIA-aanvraag in. 

Bij het stopzetten van loon geldt dat de werknemer eerst schriftelijk gewaarschuwd moet worden, zodat hij nog een kans heeft om zijn gedrag aan te passen voordat zijn loon daadwerkelijk wordt stopgezet. Met de brief stopzetten loon van MijnZaak kies je zelf een deadline voor de verplichtingen van je werknemer. 

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.